ATRIBUȚIILE SERVICIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

  1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanei

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor DESA este constituit și funcționează potrivit prevederilor O.G. nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare, Regulamentului de organizare și funcționare a SPCLEP DESA, a organigramei și a statului de funcții aprobate de Consiliul Local al comunei DESA, fiind un compartiment functional fără personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Local DESA.

Atributii

- primeste cererile si documentele necesare in vederea eliberarii cartilor de identitate, cartilor de alegator si le inainteaza serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor;

- primeste de la serviciile publice comunitare competente cartile de identitate, cartile de

alegator, pe care le elibereaza solicitantilor.

- inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;

- actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidenta a persoanei, care contine

datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;

- furnizeaza, in cadrul Sistemului national informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;

- furnizeaza, in conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agentii economici si catre cetateni;

- intocmesc listele electorale permanente in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor;

- constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;

- tin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;

- indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

Atributii specifice:

- organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator, sens in care primeste, analizeaza si solutioneaza cererile pentru schimbarea cartilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta, in conformitate cu prevederile legale;

- pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor din competenta, raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor;

- inregistreaza toate cererile, in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in

conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

- raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in formularele necesare eliberarii actelor de identitate;

- asigura aplicarea mentiunilor corespunzatoare in actele de identitate ale cetatenilor fata de care s-a luat masura interdictiei de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea de

domiciliu;

- identifica pe baza mentiunilor operative elementele urmarite, cele cu interdictia prezentei in anumite localitati, si anunta unitatile de politie in vederea masurilor legale care se impun;

- inmaneaza actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

- actualizeaza Registrul permanent de evidenta a populatiei cu informatiile din cererile

cetatenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunicarile autoritatilor publice prevazute de lege;

- desfasoara activitati de primire, examinare si rezolvare a petitiilor cetatenilor;

- asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I. in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce le revin, in temeiul legii;

- formuleaza propuneri privind imbunatatirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

- intocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului, precum si procesele verbale de scadere din gestiune;

- raspunde de activitatile de selectionare, creare, folosire si pastrare a arhivei specifice;

- solutioneaza cererile formatiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Ministerul de Justitie si instantele de toate gradele, Ministerul Public si parchetele subordonate, M.Ap.N., Politia Locala, persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice;

- organizeaza, asigura conservarea si utilizeaza, in procesul muncii, evidentele locale;

- asigura securitatea documentelor serviciului;

Atributii pe linie informatica:

- actualizeaza Registrul permanent de evidenta a persoanelor local cu datele privind persoana fizica in baza comunicarilor inaintate de ministere si alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si a documentelor prezentate de cetateni cu ocazia solutionarii cererilor acestora;

- preia din Registrul permanent de evidenta a persoanelor datele privind persoana fizica in baza comunicarilor nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

- preia imaginea cetatenilor care solicita eliberarea actelor de identitate;

- actualizeaza datele si pregateste lotul in vederea producerii cartilor de identitate;

- intocmeste lotul cu cererile pentru producerea cartilor de identitate si completeaza fisa de insotire a lotului si celelalte evidente;

- opereaza in baza de date locala data inmanarii cartii de identitate;

- executa activitati pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare;

- evidentiaza incidentele de hard-soft si de aplicatie;

- clarifica neconcordantele dintre nomenclatorul arterelor de circulatie si situatia din teren, respectiv din documentele cetatenilor;

- rezolva erorile din baza de date locala (constatate cu ocazia unor verificari sau semnalate de alti utilizatori);

- furnizeaza in conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agenti economici si catre cetateni, in cazul in care sunt necesare prelucrari de date in sistem informatic;

- intocmeste listele electorale permanente.

- administreaza reteaua si domeniul sistemului informatic pe probleme de competenta serviciului public comunitar local;

- desfasoara activitati de studiu si documentare tehnica, in scopul cunoasterii tehnologiilor in domeniul informatic si a posibilitatilor de implementare a acestora in cadrul sistemului informatic local;

- colaboreaza cu specialistii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., in vederea asigurarii utilizarii datelor in conformitate cu prevederile legale;

- asista la instalarea sistemelor de operare a software-ului de baza si de aplicatie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local si participa la repunerea in functiune a echipamentelor de calcul, si de comunicatie impreuna cu specialistii autorizati ai serviciului judetean;

- asigura protectia datelor si informatiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si secrete de serviciu;

- executa alte sarcini specifice dispuse de conducerea serviciului.

Stare Civila

- intocmeste, la cerere sau din oficiu - potrivit legii, actele de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza certificatele doveditoare;

- inscrie mentiunile, in conditiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimite comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre, exemplarul I sau II, dupa caz;

- inregistreaza cererile in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

- elibereaza extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor, precum si dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;

- trimite structurii informatice din cadru serviciului, pana la data de 5 a lunii urmatoare

inregistrarii, comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

- trimite centrelor militare, pana la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarii decesului, livretul militar a persoanei supuse obligatiilor militare;

- intocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie, divort si de deces, in conformitate cu normele Institutului National de Statistica pe care le trimite, lunar Directiei Judetene de Statistica Sibiu;

- ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita deteriorarea sau disparitia acestora;

- atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhiveaza si le pastreaza in conditii depline de securitate;

- propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator, si il comunica serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;

- inainteaza serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de Ia data cand toate filele din registru au

fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din exemplarul I;

- sesizeaza imediat serviciul judetean de specialitate, in cazul disparitiei unor documente de stare civila cu regim special;

- primeste cereri si efectueaza verificari cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa si transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate;

- la solicitarea instantelor, efectueaza verificari cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, declararea disparitiei sau a mortii pe cale judecatoreasca si inregistrarea tardiva a nasterii;

- desfasoara activitati de primire, examinare, evidenta si rezolvare a petitiilor cetatenilor;

- asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I., in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce-i revin in temeiul legii;

- intocmeste situatii statistice, sinteze ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si

anual, in cadrul serviciului public local, precum si procesele-verbale de scadere din gestiune;

- executa actiuni si controale cu personalul propriu sau in colaborare cu formatiunile de ordine publica, in unitatile sanitare si de protectie sociala, in vederea depistarii persoanelor a caror nastere nu a fost inregistrata in registrele de stare civila si a persoanelor cu identitate necunoscuta;

- colaboreaza cu formatiunile de politie pentru identificarea unor cadavre si persoane cu

identitate necunoscuta, precum si a parintilor copiilor abandonati;

- raspunde pentru pastrarea secretului de serviciu in conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila, rerepublicata si HG 64/2011 -Metodologia de aplicare unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila si art.44 si art.45 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici publici si Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- elibereaza livretele de familie;

- constata contraventiile conform prevederilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila, republicata;

- inregistreaza casatoriile in ambele registre exemplarul I si exemplarul II;

- intocmeste dosarul privind rectificarea actelor de stare civila;

- indeplineste si alte sarcini reglementate de lege.

2. Compartiment Asistență Socială

In domeniul protectiei copilului:

- monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea adiministrativ teritorială respectivă, respectarea și realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea și sintetizarea acestor date și informații;

- identifică copiii aflați în dificultate, putând elabora documentația pentru stabilirea măsurilor speciale de protecție a acestora și susține în fața organelor competente măsurile de protecție propuse;

- realizează și sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

- acționează, in colaborare cu autoritatea tutelara, pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;

- identifică, evaluează și propune acordarea de sprijin material și financiar familiilor cu copii în întreținere în condițiile legii;

- asigură consiliere și informare familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale etc.;

- urmărește asigurarea și aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârșit o faptă prevazută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

- urmărește asigurarea și aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și a comportamentului delincvent;

- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care

apar în activitatea de protectie a copilului, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestei activități;

- sprijină accesul în instituțiile de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

- asigură realizarea activităților în domeniul asistenței sociale, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare;

- asigură primirea, verificarea și transmiterea la Agentia judeteana de prestatii sociale – Sibiu a dosarelor de alocații de stat pentru copii, indemnizației de crestere a copilului, alocația pentru susținere a familiei conform reglementărilor legale;

- realizeaza si alte atributii reglementate de legislatia in domeniu.

În domeniul protecției persoanelor adulte:

- evaluează situația socio-economică a persoanei, identifică nevoile și resursele acesteia;

- identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și în comunitate;

- elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistență socială pentru prevenirea sau combaterea situațiilor de risc social, precum și pentru persoanele cu probleme psihosociale;

- organizează acordarea drepturilor de asistență socială conform legislatiei in vigoare și asigură gratuit consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale, colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

- organizează plasarea persoanei într-o instituție de asistență socială și facilitează accesul

acesteia în alte instituții specializate (spitale, instituții de recuperare etc.);

- evaluează și monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază

persoana, precum și respectarea drepturilor acesteia;

- asigură consiliere și informații privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de ordin financiar și juridic etc.);

- asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale prevenirea și combaterea

situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială, cu prioritate a

situațiilor de urgență;

- asigură relaționarea cu diversele servicii publice sau alte instituții cu responsabilități în

domeniul protecției sociale;

- realizează evidența beneficiarilor de măsuri in asistență socială;

- dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru persoanele cu handicap și persoanele vârstnice;

- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistență socială de interes local;

- asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei rețele eficiente de asistenți personali și îngrijitori la domiciliu pentru acestia;

 - sprijină activitatea unităților specializate pentru protectia persoanelor cu handicap;

- asigură demersurile necesare, astfel încât să fie permis accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap;

- asigură realizarea activităților de asistență socială, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare;

- acordă consiliere socială, juridică și administrativă persoanelor vârstnice;

- efectuează anchete sociale pentru internarea persoanelor în vârstă în centre specializate;

- efectuează anchete sociale, la solicitarea instanțelor judecătorești, privitor la eliberarea

condiționată a persoanelor ce execută pedepse privative de libertate.

In domeniul autoritatii tutelare:

- efectuează anchete sociale, la solicitarea instanțelor de tutela pentru: tutele minori, tutele bolnavi, curatele minori, curatele bolnavi, incuviintare vanzare-cumparare bunuri minori si

bolnavi, contracte intretinere pentru persoane varstnice, munca neremunerata, nume-prenume copii abandonati;

- efectuaeaza in teren si intocmeste anchete sociale pentru divorturi, minori infractori, persoane varstnice, alocatii suplimentare, tutele, curatele bolnavi, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei condamnatilor care au probleme sociale, pentru curatorii sau tutorii care au

domiciliul in DESA la solicitarea altor institutii;

- isi asuma raspunderea pentru corectitudinea primirii documentatiilor, pentru respectarea

normelor legale in vigoare si pentru corectitudinea si veridicitatea celor constatate in cursul anchetelor sociale;

- asista persoanele varstnice la incheierea actelor notariale si participarea la audierea minorilor care nu au alti reprezentanti legali, de catre organele de cercetare penala;

- verifica situatia copiilor abandonati in institutiile sanitare sau de ocrotire;

- indosarieaza documentele conform nomenclatorului arhivistic si completeaza opisul de

evidenta a acestora;

- asigura operarea si expedierea electronica a corespondentei;

- intocmeste referate cu propuneri in vederea solutionarii cererilor;

- îndeplinește orice alte sarcini primite de la conducerea instituției.

In exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura organizatorica a Primariei comunei DESA, toate serviciile publice de specialitate, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului Local DESA sau la care acesta este actionar, autoritati ale administratiei centrale si locale, Presedintia si Guvernul Romaniei, Prefectura Sibiu etc.

3. Compartiment Achiziții Publice și Resurse Umane

Atributii privind achizițiile publice

-elaborează proiectul programului de achiziții publice, precum și rectificări ale acestuia,

inclusiv achizițiile din fonduri primite prin programe ale comunității europene, împrumuturi interne și externe, sau din donații și sponsorizări;

- transmite spre aprobare compartimentului financiar contabil si ordonatoruluiprincipal de credite programul anual de achizitii publice;

- estimează valoarea fiecărui contract de furnizare de lucrări sau de servicii, ce urmează a fi cuprins în programul anual al achizițiilor publice, pe baza unei note de fundamentare;

- în vederea întocmirii și/sau rectificării programului anual al achizițiilor publice, solicită date și informații compartimentelor primariei DESA;

- centralizează periodic necesarul de materiale consumabile și obiecte de inventar, pe baza estimărilor și referatelor de necesitate aprobate, iar după analiza acestora, stabilește: necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii, gradul de prioritate ale acestor necesități;

- elaborează proiectul programului de investiții publice, precum și rectificări ale acestuia, care va fi anexat la bugetul de venituri și cheltuieli, indiferent de sursa de finanțare, pentru acțiunile și activitățile unde Primarul comunei DESA este ordonator de credite, în conformitate cu prevederile normelor legale privind finanțele publice locale;

- evaluează, anual, necesarul lucrărilor de investiții și reparații ce urmează a se efectua la

clădirile din patrimoniul comunei DESA;

- întocmește documentația și face demersurile pentru realizarea reparațiilor și a investițiilor necesare pentru spațiile cu destinație de clădiri administrative;

- face propuneri pentru efectuarea de studii de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, în colaborare cu serviciile de specialitate din domeniul în care se solicită acțiunea;

- îndeplinește rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achizițiile de bunuri, servicii, lucrări, în conformitate cu legislația în vigoare;

- întocmește documentația pentru atribuirea contractelor de achiziții publice și le supune aprobării superiorilor ierarhici;

- participă la întocmirea specificațiile tehnice (caietele de sarcini) ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce urmează a fi achiziționate;

- propune achiziția de servicii de consultanță pentru elaborarea caietelor de sarcini și a

documentației de atribuire, în cazul unor achiziții la care primăria nu are specialiști în elaborarea acestor documente;

- face parte din comisia de evaluare, comisia de negociere;

- derulează toate procedurile de achiziție publică, necesare aprovizionării ritmice cu materialele solicitate de compartimentele primăriei, precum și pentru asigurarea serviciilor în vederea desfășurării activității curente;

- întocmește proceduri proprii de achiziție publică atunci când atribuirea contractului de

achiziție publică nu se supune prevederilor legale privind atribuțiile publice;

- are obligația de a întocmi dosarul achiziției publice pentru fiecare procedură de achiziție

publică finalizată;

- are obligația de a întocmi, prezenta spre avizare și transmite către Ministerul Economiei și Finanțelor, Agenția Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, rapoartele precizate în normele legale privind achizițiile publice;

- întocmește planul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, materiale de uz gospodăresc, rechizite, publicații și documente tipizate, pe baza referatelor de necesitate anuale aprobate și în concordanță cu bugetul aprobat, asigură aprovizionarea ritmică a

acestora;

- centralizează, periodic, necesarul de materiale consumabile și obiecte de inventar, pe baza estimărilor și referatelor de necesitate aprobate, în vederea achiziționării lor;

- întocmește rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri inițiate de compartimentele

primăriei sau serviciile publice de interes local, care au legătură cu achizițiile publice, programele de investiții publice, documentațiile tehnico-economice sau contractele de achiziție publică;

- înaintează contractele de achiziție publică spre semnare către furnizor/prestator /executant sau către concesionar;

- înaintează contractele de achiziție publică și anexele aferente spre avizare la controlul

financiar-preventiv și către ordonatorul principal de credite;

- înregistrează contractele de achiziție publică;

- propune eliberarea garanției de participare constituită la procedura de achiziție publică, în urma căreia s-a atribuit contractul;

- redactează anunțul de atribuire și transmitere a acestuia, după aprobarea de către Primar, către Sistemul Electronic de Achiziție Publică și către Monitorul Oficial al României;

- urmărește furnizarea/prestarea sau executarea, în conformitate cu clauzele din contractul de achiziție publică;

- urmărește graficul de realizare a contractelor încheiate, întocmește procesele verbale de predare-primire și de recepție și ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale, dacă Primarul comunei DESA nu deleagă această sarcină altui compartiment;

- întocmește, dacă este cazul, Nota de fundamentare pentru aprobarea încheierii unor acte adiționale, în condițiile legislației în vigoare;

- întocmește, dacă este cazul, acte adiționale și anexele aferente, inclusiv propunerile de angajare a unor cheltuieli și angajamentele bugetare, în calitate de compartiment de specialitate;

- întocmește dosarul corespondenței dintre autoritatea contractantă și furnizor/prestator/ executant, aferente derulării contractului;

- la finalizarea contractului de achiziție publică, după încheierea procesului verbal de recepție finală va întocmi documentația necesară pentru eliberarea garanției de bună execuție;

- primește și verifică factura reprezentând contravaloarea produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziție publică;

- îndeplinește și alte atribuții stabilite de Primarul comunei DESA, care au legătură cu aprovizionarea, licitațiile publice și contractele publice.

Atributii privind resursele umane

Urmăreşte: latura strategică a dezvoltării umane a instituţiei, ca element în sistemul relaţional social/profesional, asigurarea forţei de muncă pentru instituţie, determinarea şi satisfacerea nevoilor angajaţilor în procesul muncii şi stabilirea regulilor şi procedurilor care guvernează relaţia dintre angajaţi şi instituţie, întocmeşte lucrări specifice activităţii de organizare, coordonare, salarizare, resurse umane.;

- Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a promovărilor din cadrul aparatului de specialitate şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor – recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru funcţii publice şi contractuale. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de internet a instituţiei, în mass-media locală şi la sediul acesteia;

- Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte documentaţiile privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen în conformitate cu prevederile legale;

- Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, şi/sau a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate ;

- Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post, răspunde şi ţine evidenţa acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor legale;

- Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi de dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale;

- Colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuielile de personal prevăzute în buget cu conducerea Direcţiei Economice şi Serviciul Buget-Contabilitate;

- Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către Primar şi umăreşte respectarea ei;

- Întocmeşte, verifică şi avizează foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar;

- Eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile salariale brute (salarii de încadrare, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.);

- Solicită personalului din aparatul de specialitate completarea şi/sau actualizarea declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, a declaraţiilor personale şi asigură gestiunea acestor documente, conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de preluarea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a celor de interese ale angajaţilor aparatului de specialitate precum şi depublicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei confom legii;

- Elaborează şi propune Primarului Regulamentul de ordine interioară; Răspunde de aplicarea prevederilor din acesta;

- Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate alături de secretarul comunei, pe care îl supune aprobării Primarului şi adoptării Consiliului Local;

- Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;

- Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual;

- Răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaţilor pe care îl supune aprobării Primarului; răspunde de evidenţa planificării şi participării angajaţilor la diverse forme de perfecţionare profesională;

- La solicitarea justificată a şefilor, aprobată de către Primar şi cu avizul ANFP, întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local pentru transfomarea unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii;

- Asigură legătura instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti de către care este coordonat metodologic;

- Răspunde de acordarea şi/sau reţinerea unor drepturi, documente, ale angajaţilor în condiţiile legii la încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă;

- Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;

- Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;

- Duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;

4. Compartiment Agricol

- primește și repartizează catre Comisia de aplicare a legilor fondului funciar cererile privind reconstituirea dreptului de proprietate privată sau orice alte solicitari care se refera la constituirea, modificarea sau contestarea unui drept de proprietate sau care necesita solutionare de catre Comisia de fond funciar;

- pregateste lucrarile Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar prin prezentarea dosarelor si lucrarilor ce urmeaza a fi analizate, pune la dispozitia Comisiei orice alte documente

existente in arhiva avand legatura cu dosarele in discutie;

- pune in aplicare hotararile Comisiei de fond funciar, intocmeste si expediaza corespondenta cu petentii in vederea completarii documentatiilor depuse si înaintează propunerile Comisiei de fond funciar catre Comisia județeană de aplicare a legilor fondului funciar, daca este cazul;

- intocmeste raspunsuri la cererile depuse in legatura cu dosarele si solicitarile analizate de Comisia de fond funciar si furnizeaza date privind situatia cererilor depuse in conformitate cu legile fondului funciar;

- asigura informarea populatiei in legatura cu legislatia in vigoare privind fondul funciar;

- elibereaza adeverinte care atesta dreptul de proprietate a terenurilor;

- aduce la cunostinta Comisiei de fond funciar sentintele judecatoresti transmise de catre

secretarul comunei care ii sunt opozabile sau in care a fost parte;

- inainteaza Comisiei Judetene contestatiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;

- intocmeste liste-anexe cu persoanele indreptatite sa li se atribuie teren conform legilor

fondului funciar;

- înmânează titlurile de proprietate emise de către Comisia Județeană de aplicare a legilor

fondului funciar și eliberează solicitanților procesele verbale de punere în posesie si schitele anexa la acestea;

- prezinta Comisiei locale Hotararile Comisiei Judetene de aplicare a legilor fondului funciarsi transmite Hotararile Comisiei Judetene catre persoanele indreptatite.

- desfășoară activitate de inscriere si actualizare a datelor privind gospodariile populatiei,

terenurile și animalele in Registrul Agricol;

- intocmeste atestatele de producător agricol, pe baza evidentelor din Registrul Agricol;

- eliberează adeverințele de teren pentru șomaj și burse sociale;

- eliberează adeverințe din registrul agricol conform legii;

- intocmește centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populației, terenurile din

proprietate pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) și familiile de albine, mijloace de transport și mașini agricole;

- informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

- intocmeste rapoarte statistice pe baza datelor din Registrul Agricol;

- colaborează cu Direcția Agricolă Sibiu;

- asigură transmiterea de informații referitoare la subvențiile din agricultură, precum și legislația agricolă în vigoare;

- centralizează cererile pentru subvenții în baza legislației agricole în vigoare, precum și cererile pentru înscrierea în registrul exploatațiilor agricole și viticole;

- întocmește și gestionează o bază de date cuprinzătoare cu privire la toate informațiile legate de imobile, străzi, inclusiv cele situate în zone nou înființate, care cuprind parcelări ce s-au format ca urmare a aplicării legilor fondului funciar;

- are acces la baza de date și informații urbane (hărți, schițe, planuri cadastrale, documentații și planuri de urbanism și amenajarea teritoriului) și contribuie la actualizarea periodică a acestor date;

- raspunde la cereri, sesizari si reclamatii care intra in competenta compartimentului;

- indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii repartizate de conducerea institutiei.

5. Compartiment Contabilitate, Buget Finanțe, Taxe și Impozite Locale

Atribuții pe linie financiar-contabilă:

- asigură organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității;

- urmărește înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea documentelor

contabile;

- asigură controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum și exactitatea datelor contabile furnizate;

- asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor și formularelor comune privind activitatea contabilă și normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora;

- avizează angajarea și ordonanțarea cheltuielilor instituției, în conformitate cu legislația în vigoare;

- efectuează lichidarea și plata cheltuielilor instituției, în conformitate cu legislația în vigoare;

- organizează, conduce evidența angajamentelor bugetare și legale, raportează angajamentele bugetare și legale, în conformitate cu legislatia in domeniu;

- întocmește situații financiare privind activitatea din cadrul capitolelor bugetare, la termenele stabilite prin legea contabilității și normele Ministerului Economiei și Finanțelor;

- verifică și centralizează situațiile financiare ale serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al comunei DESA și ale ordonatorilor terțiari de credite din învățământul preuniversitar DESA;

- pe baza informațiilor privind încasarea veniturilor, întocmește situațiile financiare ale

Consiliului Local al comunei DESA și asigură transmiterea acestora în termenul indicat la organele teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor;

- administrează baza de date a patrimoniului comunei DESA, respectiv bunuri ce aparțin domeniului public și domeniului privat, mijloace fixe, precum și obiecte de inventar aflate în patrimoniul comunei DESA;

- gestionează și actualizează periodic baza de date a patrimoniului Primariei comunei DESA, împreună cu serviciile publice locale, unitățile de învățământ aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei DESA;

- organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Primariei comunei DESA și prezintă Primarului rezultatele acestei activități;

- întocmește statele de plată a salariilor personalului primăriei si a indemnizațiilor consilierilor, precum și a altor ajutoare bănești și indemnizații cuvenite unor cetățeni ai comunei DESA, conform legislației în vigoare;

- întocmește ordinele de plată și efectuează viramentele către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și către bugetul public consolidat, pe bază de documente justificative legale, avizate și

aprobate de cei în drept;

- întocmește situații statistice pentru Primaria comunei DESA;

- centralizează situații statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea primăriei și le înaintează instituțiilor care sunt beneficiare ale acestor situații, conform normelor legale;

- efectuează prin casierie, operațiuni de încasări, plăți în numerar pe baza documentelor

aprobate și supuse controlului financiar preventiv, cu respectarea reglementărilor legale;

- verifică gestiunea magaziei și casieriei lunar, privind numerarul existent, materialele existente în magazie și alte valori (timbre poștale, fiscale sau bonuri valorice de combustibil etc.);

- întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la activități

financiar-contabile, inițiate de diverse compartimente din cadrul primăriei, precum și de către

serviciile publice din subordinea Consiliului Local;

- propune proiecte de dispoziții ale Primarului, referitoare la activitatea financiar-contabilă;

Atribuții pe linie de buget local, control financiar preventiv:

- asigură aplicarea vizei de control financiar preventiv asupra operațiunilor expres prevăzute în normele ministrului finanțelor publice și în dispozițiile Primarului comunei DESA;

- asigură, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exercițiul bugetar curent,

informații cu privire la: creditele bugetare disponibile, plățile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat, datele necesare întocmirii „situației privind execuția cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului”, situație care este parte componentă din structura „Situației financiare” trimestriale și anuale ale instituției publice;

- coordonează activitatea de elaborare și stabilire a necesarului de credite bugetare pentru:

aparatul de specialitate, acțiuni și activități coordonate și finanțate direct de Primarul comunei DESA, serviciile publice de interes local; ordonatorii de credite din învățământul preuniversitar de stat din comuna DESA;

- elaborează și supune spre aprobare Primarului comunei DESA și Consiliului Local

comunei DESA proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei DESA;

- întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul Consiliului Local al comunei DESA, finanțate atât din bugetul local cât și din alte surse de finanțare, pentru aparatul de specialitate, acțiuni, activități coordonate și aflate în directă finanțare a Primarului comunei DESA;

- întocmește și prezintă Primarului și Consiliului Local trimestrial contul de execuție al

bugetului comunei DESA;

- elaborează și supune aprobării Primarului și Consiliului Local proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei;

- organizează evidența relațiilor financiare care au loc între Consiliul Local și instituțiile

publice;

Atributii pe linie de casierie:

- verifica, numara si împacheteaza corespunzator numerarul încasat,

- întocmeste zilnic documentele de casa;

- conduce evidenta intrarilor si iesirilor de numerar, stabileste soldul de casa zilnic, confrunta soldul zilnic din jurnalul de casa cu cel faptic existent în casierie;

- asigura integritatea, securitatea numerarului existent în casierie în timpul zilei operative,

predarea sub semnatura celor în drept la sfârsitul zilei operative;

- urmareste circuitul documentelor de încasari în numerar în scopul asigurarii integritatii

acestora;

- indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii;

- urmareste încadrarea corecta pe surse de venit si bugete componente în conformitate cu

legislatia în vigoare cu clasificatia bugetara aprobata si cu conturile deschise în acest sens;

- intocmeste borderoul de încasari si plati pe destinatii bugetare;

- completeaza zilnic Registrul de Casa si Foaia de Varsamânt, depunand zilnic sumele încasate, pe destinatii bugetare, la Trezoreria Mediaș;

- ridica numerar de la Trezorerie pentru plata salariilor, ajutoarele sociale, prestatii sociale, etc.;

- depune la Trezorerie, conform prevederilor legale, veniturile încasate;

- indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si sarcinile stabilite de conducerea unitatii sau primariei;

- in indeplinirea atributiilor ce-i revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale

autoritatilor administrative publice, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate din aparatul propriu si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si local.

Atributii compartiment impozite si taxe locale, constatare, urmarire:

Pe linia constatare, impunere persoane juridice si persoane fizice:

- realizează activitatea de constatare și stabilire a impozitelor și taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice si fizice: impozitul pe clădiri și terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, impozit asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclamă,

impozitul pe spectacole, taxe speciale etc.;

- introduce în baza de date actele de impunere, de modificare a masei impozabile și de scoatere din evidență a bunurilor impozabile sau taxabile;

- analizează și soluționează cererile contribuabililor persoane juridice si fizice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, plătite în plus sau eronat la bugetul local;

- gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice si fizice;

- efectuează controlul fiscal, verificând persoane juridice si fizice din punct de vedere al masei impozabile, precum și calculul impozitelor și taxelor datorate bugetului local;

- analizează și verifică corectitudinea documentelor și declarațiilor privitoare la impunere;

- analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice și intocmeste certificate de atestare fiscală pentru acestea;

- stabilește în sarcina contribuabililor, persoane juridice si fizice, diferențe de impozite și taxe pentru nerespectarea obligațiilor față de bugetul local și calculează, potrivit legii, majorări de întârziere pentru neplata, în termenele legale, a impozitelor datorate;

- verifică persoanele juridice si fizice, din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate;

- asigură aplicarea unitară a legislației cu privire la impozitele și taxele locale datorate de

persoanele juridice si fizice;

- efectuează acțiuni de control în vederea verificării modului de declarare, stabilire, constatare, impunere și achitare a obligațiillor de plată către bugetul local, a identificării și impunerii cazurilor de evaziune fiscală;

- constată contravențiile și infracțiunile din punct de vedere al obligațiilor către bugetul local și ia măsuri, conform legislației în vigoare;

- analizează aspectele și fenomenele rezultate din aplicarea legislației fiscale și informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile care se impun;

- ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de către organele de specialitate, prin

stabilirea sau, după caz, modificarea impunerilor desemnate în sarcina contribuabililor, persoane juridice si fizice;

- analizează și prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eșalonări, reduceri, scutiri și restituiri de impozite și taxe, precum și majorări de întârziere;

- efectuează analize și întocmește informări în legătură cu verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor juridice si fizice, rezultatele acțiunilor de verificare și impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală și propune măsuri pentru îmbunătățirea legislației de impozite și taxe locale;

- efectuează rectificări de rol, impuneri și încetări de rol, analize și informări în legătură cu verificarea, constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor în sarcina persoanelor fizice;

- verifică cererile de restituire în numerar și documentele privind existența plusului de încasări la unele debite din impozite și taxe, la care nu mai apar termene de plată și operează în baza de date aceste restituiri;

- întocmește referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil, în plus sau

eronat, la bugetul local;

- transmite compartimentului buget, contabilitate situatia lunara privind creantele nou create.

Pe linia urmarire:

- urmărește achitarea în termen de către contribuabili a tuturor debitelor primite pentru a fi înscrise în evidență, reprezentând impozite, taxe, amenzi etc;

- înștiințează debitorii, persoane fizice sau juridice, asupra obligațiilor existente și solicită

efectuarea plăților în termenul legal;

- în situația neachitării creanțelor bugetare la termenele de plată, se trece la executarea silită a debitelor, cu respectarea dispozițiilor legale; în acest sens, întocmește dosarele de urmărire pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea;

- urmareste aplicarea prevederilor legale de executare a creanțelor bugetare, în caz contrar

intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare;

- verifică efectuarea plății debitelor aflate în evidență;

- întocmește titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, în conformitate cu prevederile legale;

- inregistreaza si tine evidenta tuturor proceselor verbale de amenda primite prin posta sau registratura apartinand persoanelor fizice destinate, institutiei in vederea urmaririi acestora;

- intocmeste borderourile cu procesele verbale de amenda care nu indeplinesc conditiile legale pentru a putea fi urmarite, in vederea restituirii lor catre organele emitente;

- introduce in baza de date a programului de impozite si taxe procesele verbale de amenda, apartinand persoanelor fizice;

- pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate si raspund pentru legalitatea actiunilor intreprinse;

- arhiveaza documentele specifice la sfarsitul anului;

- indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii repartizate de conducerea institutiei;

- raspunde la cereri, sesizari si reclamatii care intra in competenta serviciului;

- colaborează la redactarea proiectelor de hotărari specifice serviciului;

- intocmește rapoarte de specialitate și colaborează cu celelalte servicii in vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărari ale Consiliului Local DESA specifice activității serviciului;

Pe linia contracte domeniul public si privat

- desfășoară activitățile de evidență și urmărire a încasării veniturilor bugetului local;

- ține evidența taxelor locale și a chiriilor datorate, a penalităților și dobânzilor pentru încasările cuprinse în fișele analitice de urmărire;

- ține evidența taxelor locale sau chirii datorate ocupării domeniului public cu chioșcuri, comerț de întâmpinare, organizări de șantier, comerț ocazional, tonete, măsuțe, rulote, amplasarea firmelor și reclamelor etc.;

- urmareste incasarea oricaror alte venituri la bugetul local, conform prevederilor legale;

- efectuează, pe bază de program aprobat de către seful ierarhic superior, control în teren cu privire la materia impozabilă;

- executa si alte atributii in domeniu reglementate prin lege.

6. Compartiment Urbanism, Registratură și Relații cu Publicul

Atributii

In domeniul urbanism si amenajarea teritoriului:

- asigură structurile de execuție în vederea avizării și aprobării documentației de urbanism;

- face propuneri pentru proiectul regulamentului local de urbanism și a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

- asigură menținerea aspectului urban și modernizarea arhitecturală a comunei;

- verifică scriptic și pe teren respectarea prevederilor legale și a regulamentului de urbanism privind construcțiile (noi, extinderi, reparații capitale, demolări) de pe raza comunei;

- analizează, verifică, întocmește și eliberează certificate de urbanism, lucrări de construire și demolare pentru construcțiile și amenajările urbanistice din cadrul comunei DESA;

- întocmește autorizații de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimentări interioare, construcții și amenajări urbanistice aflate pe teritoriul comunei DESA;

- întocmește autorizații de desființare construcții existente;

- eliberează și întocmește corespondența specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcție propuse de solicitanți pe raza comunei DESA;

- desfășoară program cu publicul: verificare documentații, primire completări, eliberare

certificate de urbanism și autorizații, inclusiv planșele anexe vizate spre neschimbare;

- întocmește situațiile statistice privind autorizațiile și certificatele de urbanism eliberate;

 colaborează cu secretarul comunei în vederea instrumentării dosarelor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, privind lucrări de construire;

- colaborează cu compartimentul agricol, în vederea obținerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesare la întocmirea certificatelor de urbanism;

- arhivează documentele eliberate, clasează corespondența și eliberează duplicate ale documentației din arhiva serviciului;

- verifică documentațiile de urbanism (PUZ și PUD), intrate în serviciu pentru avizareaprobare, din punct de vedere al respectării legislației în vigoare și încadrării în prevederile PUG;

- întocmește avize tehnice și referate de înaintare spre aprobare;

- eliberează și întocmește corespondența specifică în vederea completării documentațiilor de urbanism înaintate spre aprobare;

- colaborează cu elaboratorii documentațiilor de urbanism pe parcursul procesului de avizare/aprobare a acestora;

- redactează și emite avizele de urbanism;

- întocmește și înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local al comunei DESA, în vederea aprobării documentațiilor de urbanism;

- susține în comisiile Consiliului Local al comunei DESA, proiectele de hotărâre înaintate spre avizare;

- emite, la cerere, puncte de vedere asupra încadrării în zone urbanistice a unor amplasamente;

- colaborează cu alte compartimente din Primăria comunei DESA pe probleme legate de activitatea de avizare a documentațiilor de urbanism;

- ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate compartimentului;

- întocmește situații privind stadiul lucrărilor de la momentul înregistrării până în

momentul eliberării acestora;

- verifică pe teren lucrările pentru care se eliberează certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare etc.;

 analizează, verifică, întocmește și eliberează certificate de urbanism, pentru lucrări de

extinderi rețele de utilități, branșamente și racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări și

reparații străzi;

- analizează, verifică, întocmește și eliberează autorizații de construire pentru lucrări de

extinderi rețele de utilități branșamente și racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări și

reparații străzi aflate pe teritoriul comunei DESA;

- întocmește certificate de urbanism și autorizații de construire pentru utilități (electrica, apă, canal, gaze), conform competențelor legale;

- analizează documentațiile pentru certificate de urbanism și autorizații de construire pentru corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, întocmește și eliberează certificate de urbanism și autorizații de construire;

- analizează documentațiile pentru avize de amplasare panouri publicitare mobile/pliante,

bannere publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, întocmește și eliberează avizele sus-amintite;

- eliberează corespondența către solicitanți, prin care se precizează prevederile legale în care se pot încadra lucrările de construcții în domeniul publicității;

- analizează oportunitatea și legalitatea propunerilor de amplasament solicitate (activitate de teren și de birou);

- participa in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor si intocmeste regularizarea taxei de autorizatie;

In domeniul evidenta strazi si nomenclatura stradala:

- întocmește și gestionează o bază de date cuprinzătoare cu privire la toate informațiile legate de imobile, străzi, inclusiv cele situate în zone nou înființate;

- propune denumiri (schimbarea denumirii) de străzi;

- atribuie numere poștale noi;

- inventariază numerele poștale pe străzi și propune renumerotarea în cazul în care există erori de atribuire a acestor numere;

- are acces la baza de date și informații urbane (hărți, schițe, planuri cadastrale, documentații și planuri de urbanism și amenajarea teritoriului) și contribuie la actualizarea periodică a acestor date;

- propune întocmirea PUZ-urilor pentru constituiri de străzi noi;

- îndeplinește orice alte sarcini dispuse de primarul comunei DESA;

- ia in evidenta si comunica institutiilor si serviciilor publice Hotararile Consiliului Local

privind modificarea denumirii strazilor;

Atribuții pe linie de Registratura:

  •  primește, înregistrează corespondența adresată Primarului comunei DESA si

Consiliului Local și o prezintă Primarului comunei DESA, pentru a dispune, prin rezoluție, serviciul, biroul, compartimentul și/sau persoana care va soluționa și va redacta răspunsul;

- transmite corespondența către compartimentele de specialitate;

- expediază corespondența adresată de catre Primarul comunei DESA/Consiliul Local

DESA, autorităților și instituțiilor publice (Președinție, Parlament, Guvern, ministere, servicii publice descentralizate ale ministerelor, instanțe, departamente naționale), organizații guvernamentale și neguvernamentale, mass-media, regii autonome, unităților subordonate, societati comerciale, persoane fizice si juridice;

- organizează evidența documentelor primite, întocmite și transmise la nivelul compartimentului;

- asigura depunerea la timp a corespondentei la oficiul postal;

- îndeplinește orice alte sarcini primite de la conducerea instituție;

- in exercitarea atributiilor specifice colaboreaza cu toate compartimentele din structura

organizatorica a primariei comunei DESA;

Atribuții pe linie de Relații Publice:

- face tot posibilul pentru scurtarea timpului și a efortului depus de cetățean pentru rezolvarea problemei sale;

- face tot posibilul pentru a evita stresul cetățeanului, generat de cele mai multe ori de imposibilitatea lui de a depista modalitatea de obținere a unor drepturi legale sau informații utile, îndrumându-l către departamentul (serviciul, compartimentul sau persoana) care îi poate rezolva problema;

- asigură reprezentarea fiecărui compartiment din cadrul institutiei Primarului, prin funcționarii publici care primesc, verifică cereri și dau informații cetățenilor;

- asigură expedierea documentațiilor, atunci când este obligatorie înmânarea acestora personal beneficiarului;

- are obligația de a comunica, telefonic sau în scris, compartimentelor din cadrul primăriei, orice problemă apărută, care ține de competența acestora, urmărind ca informațiile pe care le furnizează să fie corecte și actuale;

- pune la dispoziția cetățenilor care solicită avizele și acordurile elaborate de compartimentele de specialitate ale aparatului executiv al primăriei, date și informații privind documentația necesară obținerii acestora;

- informează cetățenii asupra stadiului de soluționare a lucrărilor, în termenul stabilit de lege;

- asigură programarea la audiențele acordate de Primar, Viceprimar și Secretar a cetățenilor, a agenților economici și a reprezentanților diferitelor instituții particulare sau autorități publice, prin întocmirea notelor de audiere;

- repartizează, pe compartimentele de specialitate, toate reclamațiile și sesizările primite;

- primește, înregistrează și ține evidența reclamațiilor și sesizărilor primite prin linia telefonică a primăriei;

- are obligația să precizeze, pentru informațiile solicitate verbal, condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și poate furniza pe loc informațiile solicitate;

- stabilește un program minim pentru comunicarea informațiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afișat la sediul primăriei; acesta se va desfășura în mod obligatoriu în timpul programului de lucru al primăriei;

- răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire, înregistrare și rezolvare a petițiilor care sunt adresate primăriei, prin îndrumarea acestora către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

- pune gratuit la dispoziție formularele tip de redactare a petițiilor și a reclamațiilor

administrative;

- îndrumă cetățenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme personale, civice sau sociale care nu intră în competența primăriei, către instituțiile în sarcina cărora revin.

7. Compartiment Administrativ-Gospodăresc

Atribuţiile sunt îndeplinite de: un guard, un muncitor calificat şi un șofer, care au următoarele atribuţii:

- asigură curatenia generala la primarie interior şi exterior;

- întretine spatiile verzi şi florale din incinta curtii primariei;

- anunta ori de câte ori este necesar cetatenii ca sa se prezinte la primarie;

- anunta pe baza de convocator consilierii locali convocati la sedinte de consiliu;

- verifica la terminarea programului daca usile sunt incuiate la birouri şi intrarile primariei;

- asigura pe timp de iarna incalzirea birourilor din primarie prin utilizarea cu maxima responsabilitate a centralei termice şi a instalatiilor aferente;

- sprijina şi ajuta functionarii şi salariatii Institutiei Primarului Comunei DESA la arhivarea documentelor;

- participa la orice activitate la nivel de primarie când sunt solicitaţi;

- asigură înştiinţarea persoanelor invitate de funcţionarii din aparatul de specialitate al primarului, în timp util;

- gestionează în mod real si corespunzator microbuzul si masina din dotare;

- întocmeste referate pentru procurarea motorinei, ulei si lubrifianti pentru optima functionare a acestora si le depune la contabilitate, in vederea aprobarii, pe baza foilor de parcurs si a chitantelor emise privind prestatiile executate;

- executa transportul elevilor pe baza folilor de parcurs, a registrului cu evidenta lucrarilor executate si a chitantelor emise;

- asigură gospodărirea, administrarea şi întreţinerea domeniului public si privat DESA;
- în perioada de toamnă iarnă urmăreşte şi execută activitatea de dispersare a materialelor antiderapante pe străzi, tăierea şi îndepărtarea gheţurilor, degajarea şi eliberarea străzilor de zăpadă, curăţirea trotuarelor;

- asigură şi organizează executarea lucrărilor şi luarea măsurilor preventive şi operative în caz de inundaţii cât şi pentru degajarea apelor curgătoare de gheţuri ce ar periclita podurile sau scurgerea normală a apelor;

- organizează activitatea de exploatare eficientă, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport şi a utilajelor tehnologice din dotare;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau stabilite de primarul Comunei DESA.

  1. Compartiment Cultură și Sport

Atribuții legate de biblioteca

- constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea si conservarea colectiilor de carti, a publicatiilor seriale, a altor documente de biblioteca si a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora in scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea si desfasurarea de proiecte si programe culturale, inclusiv in parteneriat cu autoritati si instituţii publice sau prin parteneriat public-privat.

- activitatea bibliotecii se structureaza si se dimensioneaza raportat la populatia si necesitatile comunitatii locale, dezvoltarea sa fiind finantata din bugetul local si din alte surse, potrivit legislatiei in vigoare.

- ofera servicii de documentare si informare comunitara, accesul la colectiile si la bazele de date proprii fiind gratuit.

- se ocupă de manifestările culturale stabilite de Consiliul Local şi realizează calendarul anual al manifestărilor culturale;

- întocmeşte situaţia statistică pentru Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional;

- face propuneri pentru cuprinderea în bugetul local a fondurilor necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a bibliotecii comunale;

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau stabilite de primarul Comunei DESA.

Atribuții legate de arhiva

- preluarea documentelor create de compartimentele creatoare de documente din cadrul Primăriei DESA la arhivă, această activitate presupune verificarea dosarelor preluate astfel încât acestea să fie în conformitate cu Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale.

- după verificarea şi preluarea acestor documente acestea vor fi ordonate arhivistic pe rafturi.

- selecţionarea documentelor cu termen de păstrare expirat în vederea înlăturării acestora, ca nefolositoare, pentru această operaţiune se întruneşte comisia de selecţionare a Primăriei DESA numită prin dispoziţia primarului din rândul specialiştilor proprii care analizează dosarele propuse pentru eliminare şi îşi dau acordul în acest sens. În urma unor verificări prealabile de către Arhivele Naţionale se emite un aviz de către această instituţie pentru predarea dosarelor cu termen de păstrare expirat unui centru de colectare a maculaturii;

- în urma cererilor adresate de persoane fizice sau juridice care solicită eliberarea de copii, extrase sau certificate ale actelor pe care le crează sau deţine Primăria DESA si întocmeşte răspunsurile necesare;

- selecţionarea documentelor cu termen de păstrare permanent în vederea predării acestora spre păstrare permanentă la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale – Filiala Sibiu ( conform Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, aceste documente se predau după 30 ani de la crearea lor către Arhivele Naţionale, sau direcţiile judeţene ale acestora, în vederea păstrării permanente);

- întocmeşte inventare pentru documentele aflate în depozit, care nu sunt inventariate.

- pentru desfăşurarea bunei activităţi a instituţiei, pune la dispoziţia angajaților Primăriei documente aflate în arhivă pentru consultarea acestora;

- întocmeşte registre de evidenţă pentru documentele găsite în depozit fără acestea.

Atribuții legate de căminele culturale:

- răspunde de gestiunea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în gestiunea Căminelor Culturale DESA, Curciu şi Valea –Lungă;

- răspunde de încheierea contractelor de închiriere a spaţiilor căminelor culturale cu ocazia diferitelor evenimente organizate în aceste spaţii (nunţi, baluri, manifestări culturale etc.);

- asigură derularea , în condiţii corespunzătoare a spectacolelor şi manifestărilor organizate în căminele culturale;

- organizează manifestări culturale , ţine legătura cu organizaţii şi instituţii culturale;

- întocmeşte proiecte şi cereri de finanţare pentru activităţi culturale;

- informează semestrial primarul comunei despre activităţile culturale desfăşurate;

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de primar, viceprimar, secretar sau consiliu local.

- administrare şi întreţinere Sala de Sport si terenul de sport;

- verifica permanent buna functionare a aparaturii, echipamentelor din dotarea salii de sport si starea de curatenie;

- răspunde de gestionarea şi păstrarea bunurilor de inventar pe care le are în primire, conform legislaţiei în vigoare;

- pune la dispoziţie materialele şi echipamentele aflate în dotare, necesare desfăşurării activităţilor didactice şi de performanţă a elevilor, conform planurilor de învăţământ ;

- răspunde de respectarea orarului de funcţionare a sălii de sport, în programul stabilit ;

- urmăreşte respectarea contractelor de închiriere a Sălii de Sport;

- face propuneri de achiziţii de bunuri, materiale consumabile, servicii şi lucrări în vederea bunei funcţionări şi a modernizării sălii de sport ;

- răspunde de respectarea regulilor de acces în Sala de Sport;

- este în legătură permanentă cu alte structuri din primărie în vederea asigurării securităţii sălii de sport şi a respectării regulilor de securitate şi sănătate în muncă;

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de primar, viceprimar, secretar sau consiliu local.

9. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgență DESA

Atribuțiile serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sunt:

- planifica si desfăşoară, controale, verificări si alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileşte masurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor si bunurilor;

- desfăşoară activităţi de informare publica pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenta;

- participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta in domeniul prevenirii si intervenţiei in situaţii de urgenta;

- monitorizează si evaluează tipurile de risc;

- participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populaţiei;

- organizează pregătirea personalului propriu;

- asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă;

- participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenta si tine evidenta acestora;.

- stabileşte concepţia de intervenţie si elaborează/ coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de primar, viceprimar, secretar sau consiliu local.

Pe linie de protectie civila:

- asigura coordonarea planificarii si realizarii masurilor de protectie civila;

- participa la pregatirea Comitetului local pentru situatii de urgenta, Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, salariatilor si populatiei.

- întocmeste tematica de pregatire si asigura instruirea salariatilor din primarie si activitatile anexe pe linie de situatii de urgenta;

- întocmeste planurile de prevenire si protectie (planul de analiza si acoperire a riscurilor,

planul de aparare la cutremur, planul de evacuare în cazul producerii unei situatii de urgenta, planul la inundatii, planul de dezapezire etc.);

- întocmeste planurile de pregatire pe linie de situatii de urgenta pentru toate categoriile de personal si le supune aprobarii;

- participa la toate activitatile de instruire organizate (instructaje, sedinte, cursuri, etc.);

- tine evidenta materialelor de protectie civila.

- participa la sedintele Comitetului local pentru situatii de urgenta, consiliaza membrii

comitetului asupra problemelor tehnice si de specialitate, asigura documentatia tehnica de

specialitate;

- studiaza actele normative din domeniu si face propuneri conducatorului primariei pentru

aplicarea acestora.

- îndruma activitatea de prevenire în domeniul situatiilor de urgenta la unitatile de învatamant

si cele subordonate primariei;

- pregateste si desfasoara concursurile cu elevii;

- participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare împotriva incendiilor la nivelul

institutiei;

  • controleaza aplicarea normelor de aparare împotriva incendiilor;

- propune includerea în buget a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare împotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea împotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;

- sprijina pregatirea si participarea servicului voluntar la concursurile profesionale;